e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Ornitolog

Samodzielny ekspert odpowiedzialny za:
– organizację i wykonywanie inwentaryzacji i monitoringów ornitologicznych,
– analizę danych uzyskanych w ramach prac terenowych,
– sporządzanie sprawozdań i raportów z przeprowadzonych badań terenowych,
– ocenę oddziaływania planowanej inwestycji na awifaunę,
– ocenę oddziaływania planowanej inwestycji na obszary Natura 2000 powołane
w celu ochrony ptaków,
– opracowywanie projektów planów zadań ochronnych,
– uzgadnianie z inwestorem/wykonawcą a w razie konieczności z odpowiednimi organami (RDOŚ) warunków prowadzenia prac w ramach realizacji poszczególnych inwestycji
– uzgadnianie zakresu niezbędnych minimalizacji i kompensacji przyrodniczych,
– uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na realizację poszczególnych prac.