e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Entomolog

Samodzielny ekspert odpowiedzialny za:

– organizację i wykonywanie inwentaryzacji i monitoringów entomologicznych,
– sporządzanie sprawozdań i raportów z przeprowadzonych badań terenowych,
– ocenę oddziaływania planowanej inwestycji na entomofaunę,
– ocenę oddziaływania planowanej inwestycji na obszary Natura 2000 powołane w celu ochrony bezkręgowców,
– opracowywanie projektów planów zadań ochronnych,
– przenoszenie gatunków chronionych z terenu inwestycji
– uzgadnianie z inwestorem/wykonawcą a w razie konieczności z odpowiednimi organami (RDOŚ) warunków prowadzenia prac w ramach realizacji poszczególnych inwestycji
– uzgadnianie zakresu niezbędnych minimalizacji i kompensacji przyrodniczych,
– uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na realizację poszczególnych prac,
– planowanie i realizację autorskich badań naukowych mających na celu poznanie biologii i ekologii poszczególnych gatunków oraz ochronę gatunkową