e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Ichtiolog

Samodzielny ekspert odpowiedzialny za:
– organizację i wykonywanie inwentaryzacji i monitoringów ichtiologicznych,
– sporządzanie sprawozdań i raportów z przeprowadzonych badań terenowych,
– ocenę oddziaływania planowanej inwestycji na ichtiofaunę,
– opracowywanie projektów planów zadań ochronnych,
– uzgadnianie z inwestorem/wykonawcą a w razie konieczności z odpowiednimi organami (RDOŚ) warunków prowadzenia prac w ramach realizacji poszczególnych inwestycji,
– uzgadnianie zakresu niezbędnych minimalizacji i kompensacji przyrodniczych,
– uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na realizację poszczególnych prac,
– planowanie i realizację autorskich badań naukowych mających na celu poznanie biologii i ekologii poszczególnych gatunków oraz ochronę gatunkową