e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Audyt przyrodniczy

Wykonujemy audyty i oceny dokumentacji przygotowywanych na potrzeby realizacji różnego rodzaju inwestycji. 

 
W naszej ofercie znajdą Państwo:
 
Audyt ornitologiczny i chiropterologiczny 
 
Oferta skierowana do sektora OZE (Odnawialnych Żródeł Energii) oraz instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za opiniowanie i uzgadnianie warunków realizacji inwestycji.
 
Audyt ornitologiczny i chiropterologiczny to merytoryczna ocena dokumentacji – raportu z przedinwestycyjnego monitoringu ptaków i raportu z przedinwestyczyjnego monitoringu nietoperzy – pod kątem poprawności zaplanowania i przeprowadzenia badań terenowych oraz analizy danych. Analizie podlega sporządzona dokumentacja oraz dane wejściowe, będące podstawą do oceny i waloryzacji ornitologicznej i chiropeterologicznej danego obszaru oraz wniosków wskazujących na oddziaływanie planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze i propozycję działań minimalizujących. 
 
Audyty opracowywane w oparciu o: Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektorwni wiatrowych na ptaki (PSEW, 2008), Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze ((wersja II, grudzień 2009), wiedzę naukową i ekspercką w zakresie ornito- i chiropterofauny, aktualne przepisy prawne dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt i ocen oddziaływania na środowisko oraz bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze inwestycji wiatrowych na terenie całego kraju.  
 
Podstawowym celem tych opracowań jest określenie skali ryzyka, które może utrudnić realizację inwestycji i jej rentowne funkcjonowanie.
 
Audyt raportów OOŚ w zakresie zagadnień przyrodniczych
 
Oferta skierowana do sektorów związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji kubaturowych, liniowych i inwestycji w sektorze OZE oraz do instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za opiniowanie i uzgadnianie warunków realizacji inwestycji. 
 
Audyt raportu OOŚ (w części poświęconej zagadnieniom przyrodniczym) to merytoryczna ocena dokumentacji pod kątem poprawności zaplanowanych i przeprowadzonych inwentaryzacji terenowych, analiz danych oraz ocen końcowych i propozycji działań minimalizujących. 
 
Audyty opracowywane w oparciu o: aktualne przepisy prawne dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt, ocen oddziaływania na środowisko i prawa budowlanego, wiedzę naukową i ekspercką w zakresie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych oraz bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze inwestycji realizowanych na terenie całego kraju. 
 
Celem opracowania jest określenie skali ryzyka, które może utrudnić realizację inwestycji i jej terminowe zakończenie. 
 
 
Audyty i kontrole przyrodnicze na potrzeby nadzorów budowlanych
 
Oferta skierowana do sektora budowlanego, inwestorów, zamawiających i podmiotów pełniących rolę inwestorów zastępczych i nadzorów kontrolnych.
 
Audyt i kontrola pracy Wykonawców robót budowlanych oraz zespołu przyrodników odpowiedzialnych za realizację inwestycji z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych. To merytoryczna ocena poprawności wykonanych inwentaryzacji i przeglądów przyrodniczych, zaplanowanych działań minimalizujących i planowania działań związanych z ochroną przyrody na potrzeby realizacji inwestycji i jej funkcjonowania.
 
Audyty przeprowadzane w oparciu: aktualne przepisy prawne dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt, ocen oddziaływania na środowisko i prawa budowlanego, wiedzę naukową i ekspercką w zakresie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, raporty OOŚ, decyzje środowiskowe i wymagania RDOŚ/GDOŚ oraz bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze inwestycji realizowanych na terenie całego kraju,
 
Celem audytu jest kontrolowanie i korygowanie takich działań Wykonawców/ Nadzorów Przyrodniczych, które mogłyby utrudnić realizację inwestycji, jej terminowe zakończenie i rentowną eksploatację.