e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Ekspertyzy na potrzeby prac termomodernizacyjnych i remontowych

Konieczność uwzględniania obecności ptaków i nietoperzy w obiektach przeznaczonych do prac termomodernizacyjnych lub remontowych wynika
z obowiązujących przepisów prawnych.

Przed rozpoczęciem prac niezbędne jest wykonanie inwentaryzacji obiektu pod kątem miejsc gniazdowych ptaków i schronień nietoperzy. Wyniki inwentaryzacji pozawalają na określenie możliwych terminów prowadzenia prac oraz zastosowanie odpowiednich kompensat przyrodniczych (w przypadku utraty miejsc do gniazdowania przez ptaki lub siedlisk nietoperzy) jeśli istnieje podstawa do ich wykonania.

Inwentaryzacja w zależności od terminu jej wykonania pozwala na określenie: rzeczywistego (inwentaryzacja przeprowadzona w okresie lęgowym ptaków) lub potencjalnego (inwentaryzacja przeprowadzona w okresie innym niż lęgowy) zasiedlenia obiektu przez ptaki. W przypadku odnotowania rzeczywistych lub potencjalnych miejsc gniazdowych dla ptaków konieczne jest zastosowanie kompensat polegających na stworzeniu alternatywnych miejsc do gniazdowania.

W przypadku nietoperzy kontrola obiektu wykonana w okresie rozrodczym lub zimowym pozwala na określenie rzeczywistego zasiedlenia budynku we wspomnianych okresach. Dodatkowo w czasie inwentaryzacji wykonywanej w okresie wiosennym, letnim lub jesiennym możliwe określenie zasiedlenia budynku przez nietoperze za pomocą nasłuchów detektorowych wykonywanych w miejscach spodziewanych wylotów nietoperzy z obiektu na żerowiska.