e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Chiropterolog

Samodzielny ekspert odpowiedzialny za:

– organizację i wykonywanie inwentaryzacji i monitoringów chiropterologicznych
– kontrolę różnego rodzaju obiektów pod kątem obecności kolonii rozrodczych
i zimowych nietoperzy,
– analizę nagrań z badań z użyciem detektora ultradźwięków,
– sporządzanie sprawozdań i raportów z przeprowadzonych badań terenowych,
– ocenę oddziaływania planowanej inwestycji na chiropterofaunę,
– ocenę oddziaływania planowanej inwestycji na obszary Natura 2000 powołane
w celu ochrony nietoperzy,
– opracowywanie projektów planów zadań ochronnych,
– uzgadnianie z inwestorem/wykonawcą a w razie konieczności z odpowiednimi organami (RDOŚ) warunków prowadzenia prac w ramach realizacji poszczególnych inwestycji ,
– uzgadnianie zakresu niezbędnych minimalizacji i kompensacji przyrodniczych,
– uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na realizację poszczególnych prac.