e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Nowoczesne podejście inwestorów do ochrony przyrody

okna przyjazne ptakom

Ochrona przyrody w trakcie procesu inwestycyjnego do tej pory oznaczała głównie konieczność wypełniania wymogów wynikających z Decyzji Środowiskowych.  W ostatnim czasie jednak wielu kluczowych uczestników procesu budowlanego (inwestorów, deweloperów) wychodzi samodzielnie z inicjatywą ochrony lokalnej bioróżnorodności. Efektem takiego podejścia jest ochrona lokalnie występujących w sąsiedztwie inwestycji siedlisk i gatunków oraz podejmowanie działań na rzecz wzmacniania potencjału lokalnej różnorodności biologicznej. W praktyce oznacza to aktywne działania na rzecz zwiększenia liczby nasadzeń nowej zieleni wysokiej nie tylko w obrębie działki inwestycyjnej ale również w jej sąsiedztwie lub w innych częściach miasta. Działania takie podjęła np. firma Skanska Property we Wrocławiu, inicjując w mieście dialog z udziałem wszystkich zainteresowanych zielenią stron. Innym dobrym przykładem są inwentaryzacje przyrodnicze wykonywane na potrzeby inwestycji.

Co je wyróżnia od klasycznych inwentaryzacji wymaganych w toku procedur prowadzonych organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę? Choćby to że zlecane są przez inwestorów dobrowolnie, jeszcze przed rozpoczęciem procedur urzędowych i że służą następnie do zaplanowania konkretnych działań. Działań które mają na celu nie tylko ochronę lokalnie występujących gatunków i siedlisk ale również: wspomaganie i odtwarzanie sieci lokalnych mikrokorytarzy ekologicznych, odtwarzanie siedlisk  występujących na danym terenie w przeszłości lub działania na rzecz poprawy stanu zachowania siedlisk zlokalizowanych poza inwestycją.

Doskonałym przykładem takiego podejścia jest polska firma Kristensen Group która wspólnie z Pracownią SK Architekci, TACTUS zaplanowała realizację jednej ze swoich inwestycji wakacyjnych wśród cennych łąk. Co w tym nadzwyczajnego? Stworzyliśmy koncepcję osiedla domów w zabudowie bliźniaczej, które ma być zlokalizowane na terenie łąk konietlicowych – siedliska naturowego (chronionego w ramach Natura 2000). Realizacja tego innowacyjnego projektu ma polegać na zachowaniu maksymalnie jak największej części siedliska łąk na działce inwestycyjnej, zachowanie łąk w postaci terenów zielonych i odtworzenie ich w miejscach, gdzie w trakcie realizacji inwestycji zostałyby zniszczone.

Więcej o tym projekcie można przeczytać na stronie:

Related Posts